Mang Ý tưởng ra Thương trường

Thông qua sự đổi mới sinh học mạnh mẽ và khả năng sản xuất toàn diện. Bạn chỉ cần tập
trung vào những gì bạn làm tốt nhất, và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.
Xem Video

23 Năm Đổi mới, Nghiên cứu & Phát triển

Khai thác các thành phần hoạt tính và công nghệ tốt nhất. Cải thiện và mở rộng dòng sản
phẩm cũng như cung cấp công thức cho khách hàng trên toàn thế giới.

Sản xuất OEM theo hợp đồng

Tự hào với khả năng sản xuất được chứng nhận CGMP và khả năng nghiên cứu & phát triển được tích hợp hoàn toàn.

Tự hào với khả năng sản xuất được chứng nhận CGMP và khả năng nghiên cứu & phát
triển được tích hợp hoàn toàn.

Nhãn hiệu Riêng • Sản xuất theo Hợp đồng • Công thức Tùy biến•Thông tin Doanh nghiệp

Mang Ý tưởng ra Thương trường

Thông qua sự đổi mới sinh học mạnh mẽ và khả năng sản xuất toàn diện. Bạn chỉ cần tập
trung vào những gì bạn làm tốt nhất, và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.
Xem Video

23 Năm Đổi mới, Nghiên cứu & Phát triển

Khai thác các thành phần hoạt tính và công nghệ tốt nhất. Cải thiện và mở rộng dòng sản
phẩm cũng như cung cấp công thức cho khách hàng trên toàn thế giới.

Sản xuất OEM theo hợp đồng

Tự hào với khả năng sản xuất được chứng nhận CGMP và khả năng nghiên cứu & phát triển được tích hợp hoàn toàn.

Tự hào với khả năng sản xuất được chứng nhận CGMP và khả năng nghiên cứu & phát
triển được tích hợp hoàn toàn.

Nhãn hiệu Riêng • Sản xuất theo Hợp đồng • Công thức Tùy biến•Thông tin Doanh nghiệp

, Biocomm
, Biocomm

CHĂM SÓC MÔI TRƯỜNG

CHĂM SÓC CÁ NHÂN

, Biocomm

CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHĂM RÓC RĂNG MIỆNG

, Biocomm

NĂNG LƯỢNG LƯỢNG TỬ

, Biocomm

CHĂM SÓC VẬT NUÔI

Số năm kinh nghiệm

Diện tích nhà máy sản xuất

Thương hiệu trên thị trường

Phạm vi hoạt động trên thế giới

Mang Ý tưởng ra Thương trường

Thông qua sự đổi mới sinh học mạnh mẽ và khả năng sản xuất toàn diện. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.

Mang Ý tưởng ra Thương trường

Thông qua sự đổi mới sinh học mạnh mẽ và khả năng sản xuất toàn diện. Bạn chỉ cần tập trung vào những gì bạn làm tốt nhất, và chúng tôi sẽ thực hiện phần còn lại.